Akty prawne

Akt prawny – rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Akt prawny rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna). Akt prawny w tym rozumieniu może być jednostronny albo dwustronny czy też konstytutywny lub deklaratoryjny.

Podział aktów prawnych ze względu na zakres obowiązywania:

 • Akty powszechnie obowiązujące – wiążą nieograniczony podmiotowo krąg adresatów
 • Akty wewnętrznie obowiązujące – dotyczą ograniczonego podmiotowo kręgu adresatów

Hierarchia aktów prawnych według Konstytucji RP:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ratyfikowane umowy międzynarodowe
 • Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej
 • Ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy
 • Rozporządzenia
 • Akty prawa miejscowego

Budowa aktu prawnego

W toku praktyki stanowienia prawa wypracowano schemat formalnej budowy aktu normatywnego. Biorąc za punkt wyjścia polską praktykę wskazać można na następujące elementy w budowie aktu normatywnego:

 1. Nazwa rodzajowa aktu normatywnego (ustawa, rozporządzenie itp.).
 2. Data uchwalenia (ustanowienia) aktu.
 3. Tytuł określający jego zakres przedmiotowy
 4. Preambuła (arenga), czyli uroczysty wstęp, w którym ustawodawca przedstawia motywy wydania aktu normatywnego, zamierzone cele, podstawowe wartośc
 • Część ogólna – obejmująca przepisy, które zawierają elementy wspólne dla norm zawartych w treści przepisów szczegółowych, zwykle elementy hipotez, a także normy sankcjonujące
 • Część szczególna – zawierająca zasadniczą materię aktu normatywnego, odnosząca się zwłaszcza do dyspozycji i niekiedy sankcji norm prawnych,
 • Przepisy przejściowe i końcowe
 • Podpis złożony zgodnie z wymaganą procedur

Publikacja aktów prawnych

Warunkiem wejścia aktu w życie jest jego publikacja. Akty ogłaszane są w dziennikach urzędowych:

 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (akty unijne)
 • Dzienniki resortowe (urzędowe ministrów)
 • Dzienniki urzędowe urzędów centralnych
 • Wojewódzkie dzienniki urzędowe
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się opublikowane ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia Prezydenta RP, Rady Ministrów i poszczególnych ministrów. Z kolei w Monitorze Polskim znajdujemy uchwały Sejmu i wszystkie inne (poza rozporządzeniami) akty prawotwórcze naczelnych organów administracji, wydane na podstawie i w celu wykonania ustawy. Poza tym wydawane są dzienniki urzędowe, odpowiednie dla poszczególnych ministerstw, oraz dzienniki urzędowe województw, w których publikowane są zarządzenia wojewodów i przepisy gminne ogłaszane w ten sposób nakazem prawnym. Przepisy odnoszące się w większości do gminy, a więc uchwały rad gminnych oraz gminne zarządzenia porządkowe, powinny być ogłaszane w formie obwieszczeń wywieszanych w danej miejscowości, aby obywatele tam zamieszkujący mieli możliwość zapoznania się z nimi.